294
یکشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
7

مرگ مجازی

دو سال پیش در یک گروه محدود تلگرامی، با پسری جوان به‌نام علی از اهالی استان سیستان آشنا شدم. بعد از دو سه ماه، یک‌بار که او متنی با مضمون مرگ‌اندیشی در گروه گذاشت، گفتم چنین تأمل‌هایی شاید برای سن او زود باشد. جواب داد: «زود که نیست، حتی دیر شده است.» همان‌جا یکی از اهالی گروه در پیامی خصوصی برایم توضیح داد که او مبتلا به یک بیماری کُشنده است. دو سه ماه بعد، علی فوت کرد. بچه‌های گروه، که به گمانم هیچ یک علی را از نزدیک ندیده بودند، پول روی هم گذاشتند و دسته‌گلی برای مراسم ختمش فرستادند.

دوهزار زائر ایرانی ریش سفید

دلنوشته‌‌‌ای از سوز سینه برای الهه

شماره‌های پیشین