294
یکشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
10
ماجرای یکی از پزشکانی که طبابت نمی‌کند

مدرک: پزشکی شغل: مقواسازی

ازهمان ابتدا یک خط‌کش برداشت و میان پزشکان عمومی و متخصص یک خط پررنگ کشید، می‌خواست بدانیم آنهایی که سوار ماشین‌های میلیاردی می‌شوند، خانه‌های لوکس دارند و حساب بانکی‌شان از پارو بالا می‌رود پزشک عمومی نیستند. او بغض کرد، جایی حتی گفت نزدیک است بغضش بترکد، از ارج و قرب کم‌رنگ شده پزشکان عمومی گفت، از خاطرات خودش و همسرش که دارد مطبش را تعطیل می‌کند.

شماره‌های پیشین