293
شنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
9
بازهم حاشیه‌های پررنگ در ساختمان بهشت

شهردار می‌شود... نمی‌شود... می‌شود

پنج شنبه گذشته شهردار منتخب شورای پنجم شهر تهران هم انتخاب و دکتر «محمد علی نجفی»به عنوان کلیددار جدید پایتخت معرفی شد؛ اما جلسه انتخاب شهردار جدید، مثل تمام مراحل قبلی این فرآیند پیچیده و پرحاشیه بود. از ممنوعیت ورود خبرنگاران به جلسه تا انصراف‌ها و حتی «انصراف شدن» های خبرسازی که حاشیه‌های آن همچنان ادامه دارد. «ساعت ۱۴ امروز رأی گیری برای نامزد نهایی شهرداری تهران برگزار می‌شود.» این، پیغام رییس سنی شورای شهر تهران نشان از عزم جدی شورا برای انتخاب شهردار جدید داشت. فردی که باید از میان گزینه‌های نهایی و پس از اعلام برنامه‌های تک تک گزینه‌ها، طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، توسط اعضا انتخاب می‌شد.

شماره‌های پیشین