293
شنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
4

کابینه دوم روحانی با چه منطقی انتخاب شد؟

ایران صدای مظلومیت هزاره ها شد

نسل کشی شیاطین سفید و سیاه در افغانستان

16 سال از سقوط حکومت طالبان در افغانستان می گذرد؛ سال هایی که از آن بوی خون می آید و زندگی مردم بی گناه افغانستان در میان حملات تروریستی طالبان و حضور نظامیان آمریکا محاصره می شود. در این میان اما هفت روز پیش ساعاتي از سفر پنهاني رئيس سازمان جاسوسي آمريکا(سيا) به افغانستان نگذشته بود که رسانه‌ها خبر از يک فاجعه ديگر در افغانستان دادند؛ خطرناک‌ترین و اسفبارترین کشتار عمومی طی 16 سال اخیر.

ظهره‌وند: محور سلفی - وهابی در خدمت اهداف آمریکا استفاده می‌شود

میرزا اولنگ آغاز بحران

شماره‌های پیشین