292
چهارشنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
4

خبر

دولت ایران با یک شرکت فرانسوی قرارداد بست

حیله فرانسوی، این بار در امضای یک قرارداد دولتی

فرانسویان دست از سر صنعت خودروی ایران و بازارش بر نمی‌دارند؛ شاید هم حق با آنها باشد، هیچ جای دنیا، بازاری پرتقاضا برای خودرو چون ایران پیدا نمی‌شود و کجا از یک بازار بکر و البته ذوق زده نسبت به خودروهای خارجی بهتر!

البرز ایرانیان، افضل طوس و آرمان در بانک‌های تجارت، آینده و موسسه ملل ادغام شدند

انحلال 3 مؤسسه مالی غیرمجاز

شماره‌های پیشین