292
چهارشنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
13
گزارش رویدادهای اندیشه

می‌خواهم کانت، هگل و هایدگر را در سنت ایرانی بارور کنم

حوزه اندیشه در هفته گذشته شاهد گفت‌وگوها، اظهارنظرها، نشست‌ها و نوشته‌های مختلفی بود که در این گزارش به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم.

سلفی نمایندگان عکس خود ماست!

شماره‌های پیشین