291
سه شنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
7
نتایج بررسی مصرف سیگار در میان دانشجویان منتشر شد

دانشگاه‌های دودکشی!

یافته‌های محققان دانشگاهی ایران نشان می‌دهد پسران نسبت به دختران، آمادگی بیشتری برای جذب شدن به مصرف سیگار دارند و داشتن دوستان صمیمی سیگاری در این امر اهمیت زیادی دارد. محققان دانشگاهی ایران در مقاله‌ای «عوامل مرتبط با مصرف سیگار در دانشجویان : کاربرد الگوی باور بهداشتی» را بررسی کرده‌اند.

سفر به میقات - 2

از مدینه تا حلب

شماره‌های پیشین