291
سه شنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
6
«حامد» تازه‌ترین جوان ایرانی است که آرزوهایش به مرگ ختم شد

پناهجویان ناکام روی شاخه درخت

این داستان پایان ندارد، ابدی است انگار، چاره‌ای نداریم و باید بازهم ازآن بشنویم، از حمیدها، رضاها، امیدها و حامدها، از قربانیان بخت‌برگشته قایق‌های سرگردان در امواج اقیانوس، از ارابه‌های مرگ که مشتی خواب‌زده را بار می‌زنند و به‌جای راندن به سمت بهشت سر از جهنم درمی‌آورند.

خداحافظی همیشگی 15هزار پزشک با طبابت

شماره‌های پیشین