290
دوشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
15
رییس فرهنگستان هنر افشا کرد

نقل و انتقال مشکوک آثار هنری

رییس فرهنگستان هنر از سوءاستفاده یک شرکت وابسته به یک بانک خصوصی از عنوان این مجموعه و تطمیع بعضی کارمندان فرهنگستان برای یک فرایند غیرقانونی خبر داد.

خبر

شماره‌های پیشین