289
یکشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
14
بررسی سیاست رسانه‌ای دولت از منظر نظریه برجسته‌سازی

اولویت‌ها را چه کسی تعیین می‌کند؟

«رسانه‌ها اگر نتوانند تعیین کنند چگونه فکر کنید، قطعاً می‌توانند تعیین کنند به چه فکر کنید.» این جمله زیربنای یکی از نظریات مهم رسانه‌ای است تحت عنوان «برجسته‌سازی» (Agenda Setting). بر مبنای این نظریه، رسانه‌ها با ضریب دادن به برخی اخبار، تعیین می‌کنند مردم درباره چه موضوعاتی بیندیشند.

خبر

شماره‌های پیشین