287
چهارشنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
10

معیشت؛ قصه‌ای که ادامه دارد

دشواری زندگی و معیشت مردم بر کسی پوشیده نیست و اقشار مختلف این سختی را تحمل می‌کنند. شاید بتوان گفت که درصد کمی از جامعه ایرانی باشند که در حال حاضر زندگی مرفه و بدون دغدغه مالی خود را تجربه می‌کنند و به لحاظ مسائل معیشتی تحت هیچ فشاری قرار ندارند.

خبر

شماره‌های پیشین