280
دوشنبه، ۰۲ مرداد ۱۳۹۶
4

رنسانسِ اصول‌گرایی

صاحب نظران در گفت و گو با «صبح نو» تأکید کردند

#نواصول گرایی ، حرکتی در مسیر نو شدن

در سال‌های اخیر، اصول گرایی به معنای مرسوم سیاسی خود درگیر کشمکش‌های زیادی بوده است. در بزنگاه‌های مهم سیاسی، گاه سخن از اتحاد بین احزاب اصول گرا مطرح شده و گهگاه بحث‌هایی در خصوص حضور حداکثری گروه‌های مختلف شکل گرفته‌اند. واقعیت آن است که این جریان سیاسی نتوانسته یک الگوی منسجم و اثربخش از ظهور و بروز اجتماعی سیاسی خود ارائه دهد و به همین دلیل در مقاطع مهم و حساس، بازخورد لازم را کسب نکرده است؛ لذا با توجه به نتایج چند انتخابات اخیر، جریان اصول گرایی نیازمند بازسازی تئوریک و رفتاری است که دکتر محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به جوانان، این مهم را متذکر شده است. در ادامه نظر چند تن از صاحبنظران را درباره #‌نواصول‌گرایی جویا شده‌ایم.

شماره‌های پیشین