279
یکشنبه، ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
6
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور خبر داد

مسکن مهر 25 هزار کلاس درس کم دارد

درشهر دهگلان به همت یک معلم، کاغذ دیگر زباله نیست

معجزه کاغذباطله

دست درجیب می‌کنیم، پولی درمی آوریم، یک بغل کاغذ می‌خریم، رویش می‌نویسیم، نقش می‌کشیم، طرح می‌زنیم، خط خطی‌اش می‌کنیم، قیچی به جانش می‌اندازیم، تکه پاره‌اش می‌کنیم، جای کبریت آتش‌اش می‌زنیم، لای پنجه‌ها فشارش می‌دهیم، آن را مچاله می‌کنیم، با فرهنگ که باشیم توی سطل زباله می‌اندازیم وگرنه کنجی از کوچه و خیابان تلنبارش می‌کنیم، می‌اندازیم توی جوی آب، به وارفتنش زیرفشار مولکول‌های آب می‌خندیم، به خمیرشدن یک ورق کاغذ زل می‌زنیم و برای خلاص شدن از شر کاغذی که باطله و مزاحمش می‌خوانیم تلاش می‌کنیم و درهیچ یک ازاین لحظات فکر نمی‌کنیم که این کاغذها چه بوده‌اند و چه می‌توانستند باشند.

شماره‌های پیشین