162
شنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۵
4

چرخ فلک سیاست و «آقای هاشمی»

بیکاری روستاها نیم میلیونی شد

برداشت میلیاردی از صندوق توسعه به نام اشتغال

مقامات دولتی این روزها آمارهایی از اشتغالزایی بی‌سابقه در تاریخ ایران می‌دهند و می‌گویند دولت با عملکرد عالی فقط در ۶ ماهه اول امسال ۷۴۰ هزار شغل ایجاد کرده است. از آن سو کارشناسان می گویند رشد 7.4 درصدی مورد ادعای دولت واقعی نبوده و دو سوم آن مربوط به افزایش فروش نفت است و به دست آوردن پول بیشتر از محل فروش نفت به معنای توان کل اقتصاد برای اشتغالزایی نیست؛ بنابراین بیکاری از مرز ۳ میلیون و 300 هزار نفر فراتر رفت.

شماره‌های پیشین