155
دوشنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۵
3
دست دولت در جیب بانک‌ها

مخارج دولت 2.5 برابر شد

بهار ۹۶ فرصت دولت یازدهم برای فعالیت به پایان می‌رسد و باید جای خود را به دولت دوازدهم بدهد، با این حال چند ماه مانده به پایان عمر این دولت، نگاهی به آمارهای عملکرد آن در بخش بانکی نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی بیشتر شده و در واقع دولت با وزن بیشتری در مسیر پایان دوران فعالیت خود قرار گرفته است.

قراردادهای خارجی فرصت‌هایی که از دست می‌روند

شماره‌های پیشین