155
دوشنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۵
15
بررسی وضعیت کتب دانشگاهی

چیزهایی هست که نمی‌دانیم

حوزه نشر کتب دانشگاهی در کشور منتقدان زیادی دارد. دایره این منتقدان را می‌توان در چهره‌های مختلفی دید. این دایره چنان گسترده است که نشان از یک بیماری بزرگ در حوزه نشر و علوم دانشگاهی ما دارد. یک بخش این بیماری نیز به ترجمه برمی گردد.

خبر

شماره‌های پیشین