147
چهارشنبه، ۰۱ دی ۱۳۹۵
12
نگاهی به مضمون آگهی‌های تلویزیونی

دستورالعمل‌هایی برای اجرا نشدن

پخش برخی آگهی‌های تلویزیونی در این روزها از تلویزیون محل انتقاد شده است. آگهی‌هایی که مضمون و محتوای آنها یا ناظر به عرف و فرهنگ جامعه نیست.

خبر

شماره‌های پیشین