103
یکشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۵
13
گزارشی درباره انتخاب کتاب‌های حمایتی وزارت ارشاد

کدام کتاب؟ کدام «گرنت»؟

برخی واژه‌ها دهن پرکن هستند اما معنی مهمی ندارند. برخی دیگر نه مهم‌اند و نه دهن پرکن؛ اما واژه‌هایی هم هستند که هم اهمیت دارند و هم دهن پرکن هستند. یکی از این واژه‌ها گرنت است.

خبر

6 رونمایی و یک آرزو

شماره‌های پیشین